Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади.  Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Віктор Янукович поставив завдання забезпечити доступ громадян до публічної інформації відповідно до вимог цього закону. Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Миронівської районної державної адміністрації:

  1. є відповідальним за реєстрацію, опрацювання, облік та системати­зацію запитів на інформацію, що надійшли до райдержадміністрації;
  2. у встановленому порядку надає запитувачам форми запитів на інформацію;
  3. надає консультації під час оформлення запитів на інформацію;
  4. оформлює запити на інформацію у разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит (з обов’язковим зазначенням в запиті свого ім’я, контактного телефону та наданням копії запиту особі, яка його подала);
  5. обробляє запити, що пройшли реєстрацію у встановленому порядку, опрацьовує, систематизує, аналізує та контролює задоволення запитів на інформацію.

 

ПОРЯДОК складання, подання запитів на доступ до публічної інформації в усній, письмовій чи іншій формі  (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) в Миронівській районній державній адміністрації

 

ПРИМІРНИЙ ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

Поштою за адресою: вул. Соборності,58, м.Миронівка, Київська обл., 08800;

Факсом: (04574) 5-70-61,   

Телефоном (04574) 5-15-75;  

Електронною поштою: RDA_Mironovka@miroraj.gov.ua .

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації __________________________________________________________________
(найменування розпорядника інформації)
Запитувач ___________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації,
___________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних
___________________________________________________________________
осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
____________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

     Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” надати
_______________________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу ____________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
____________________________________________________________________
будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу ____________________________________________________________________
телефаксом ____________________________________________________________________
за телефоном ____________________________________________________________________
__________      ___________
(дата)                 (підпис)

 

Примітки. 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні _____________________________________________________________________________,
(найменування розпорядника інформації)
розміщена на веб-сайті _____________________________________________________________________________.
(адреса офіційного веб-сайту розпорядника інформації)2. Запит може бути поданий:
на поштову адресу ______________________________________________________________;
(поштова адреса розпорядника інформації)
на електронну адресу _____________________________________________________________________________;
(електронна адреса розпорядника інформації)
телефаксом ___________________________________________________________________;
(номер телефаксу розпорядника інформації)
за телефоном ______________________________________________________________.
(номер телефону розпорядника інформації)
3. Запит може бути поданий особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
8. Інформація на запит надається безоплатно.
9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Звіт

про роботу з питань доступу до публічної інформації в Миронівській районній державній адміністрації  по виконанню запитів на публічну інформацію
за  2018 рік

Кількість запитів на отримання публічної інформації, що надійшли до Миронівської райдержадміністрації протягом
2018 року

Кількість запитів на отримання публічної інформації, на які надано відповідь протягом
2018 року

Кількість запитів на отримання публічної інформації, що перебувають на опрацюванні

37

37

0

Всього за звітний період до  Миронівської районної державної адміністрації надійшло 37 інформаційних запитів.
На  37 запитів надано відповідь у встановлений законом термін. На виконанні перебуває 0 інформаційних запитів.